How is the Polish consumer currently shopping?

0

Pandemic changed the arrangement of our everyday lives, and quarantine clearly changed the previous habits of Polish consumers. Early, the buyer was looking for promotions in stores near his home. However, at present the consumer makes online purchases and expects innovative solutions from brands. The analytical company Nielsen examined purchase data from the period March-May of selected groups of fast moving consumer goods. Representatives of the company gave a comment on the subject of the portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

The portal Wiadomości Kosmetyczne presented of changing consumer habits and trends.

Choose BIO – take care of your health!

Despite the fact that organic, health-promoting products are more expensive, consumers began to buy organic food more often.

The quality of the goods at all costs

Currently, consumers prefer to buy good quality goods. During quarantine, buyers accepted higher prices for basic or necessary products. However, earlier consumers wanted to buy a high-quality product, but at an affordable price.

Own brands are developing

Last year, the value of sales under private label products was around 20 percent. Most often, consumers prefer to buy food under own brand. After the pandemic started, sales increased. The trend is currently underway. Experts suggest that consumers have started to choose products under own brand because of the lower price and availability.

Business flexibility

In this difficult period, Poles expected flexibility and innovation from companies, including on sales issues.

The image of sellers

The social perception of professions related to sales in the stores has changed. People are grateful to the sellers for their effort and work in a difficult period.

Do Poles shop online more often?

Research shows that currently 1/3 of Polish citizens shop online. People, who do not want to choose this form of shopping, because they have no such need, cannot check the goods before the transaction and because of the high delivery costs.

Jak obecnie Polski konsument robi zakupy?

Pandemia zmieniła układ naszego codziennego życia, a kwarantanna w oczywisty sposób zmieniła wcześniejsze zwyczaje polskich konsumentów. Wcześniej kupujący poszukiwał promocji w sklepach znajdujących się niedaleko go domu. Natomiast obecnie konsument dokonuje zakupów online i oczekuje innowacyjnych rozwiązań od marek. Firma analityczna Nielsen zbadała dane zakupowe z okresu marzec-maj wybranych grup szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych. Przedstawicieli firmy udzielili komentarz na ten temat portalu wiadomoscikosmetyczne.pl.

Portal Wiadomości Kosmetyczne przedstawił zmieniające się konsumenckie zwyczaje i tendencji.

Wybieraj BIO – dbaj o zdrowie!

Mimo tego, że ekologiczne, prozdrowotne produkty są droższe, konsumenci zaczęli częściej kupować ekologiczne jedzenie.

Jakość towaru za wszelką cenę

Obecnie konsumenci preferują kupować towar dobrej jakości. W czasie kwarantanny kupujący akceptowali wyższe ceny na produkty pierwszej potrzeby albo niezbędne. Natomiast wcześniej konsumenci chcieli kupić produkt wysokiej jakości, ale w przystępnej cenie.

Marki własne się rozwijają

W ubiegłym roku sprzedaż wartościowa produktów pod marką własną wynosiła około 20 proc. Najczęściej konsumenci preferują kupować żywność pod marką własną. Po rozpoczęciu się pandemii był odnotowany wzrost sprzedaży. Obecnie tendencja się utrzymuje. Eksperci sugerują, że konsumenci zaczęli wybierać produkty pod marką własną, ze względu na niższą cenę i dostępność.

Elastyczność firm

Polacy oczekiwali w tym trudnym okresie od firm elastyczności oraz innowacyjności m.in. w kwestiach sprzedaży.

Wizerunek sprzedawców

Zmieniło się postrzeganie społeczne zawodów powiązanych ze sprzedażą w sklepach stacjonarnych. Ludzi są wdzięczni sprzedawcom za wysiłek i pracę w trudnym okresie.

Polacy częściej dokonują zakupów online?

Z badań wynika, że obecnie 1/3 obywatel Polski dokonuje zakupów online. Nie chcą wybierać tę formę zakupów ludzi, jacy nie mają takiej potrzeby, nie mogą sprawdzić towar przed dokonaniem transakcji oraz ze względu na wysokie koszty dostawy.

Źródło informacji: portal wiadomoscikosmetyczne.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.