Increase in sales in the field of cosmetics!

0

The research company Nielsen does a weekly analysis of basket value and a comparison of sales in different categories. According to data published for the 20th week in the year there is a significant increase in sales in the cosmetics industry.

Optimistic numbers for the cosmetics business were recorded from May 11 to May 17, 2020, informs the portal wiadomoscikosmetyczne.pl. During the 20th week of the year, the value of basket sales year-on-year increased by 8% but compared to the previous week — it decreased by — 0.5%. From May 11 to May 17, 2020, we are seeing an 11% decreased in online sales compared to last week. The categories with high sales growth included eye makeup cosmetics (increase of 45% compared to 19 weeks of the year), face makeup cosmetics (increase by 28% compared to 19 weeks of the year). In contrast, sales in categories such as chewing gums, fresh sweet cakes, rolls, compared to 19 weeks in 2020 year.

— In mid-May, we observe a continuation of trends found in earlier weeks in the purchases of Poles. On the one hand, we are gradually returning to work in offices and shopping more often, on the other, we are still at home, as some restrictions still apply — explains the reasons for changes in consumer preferences Ewa Rybołowicz, director of cooperation with Nielsen Connect Shopping Networks in Poland — informs the portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

 

Wzrost sprzedaż w dziedzinie kosmetyków!

 

Firma badawcza Nielsen co tydzień przeprowadza analizę wartości koszyka oraz porównanie sprzedaż w różnych kategoriach. Według danych opublikowanych za 20 tydzień w roku jest znaczący wzrost sprzedaż w branże kosmetycznej.

Optymistyczne liczby dla biznesu kosmetyków zostały zanotowane od 11 do 17 maja 2020 roku, informuje portal wiadomoscikosmetyczne.pl. W ciągu 20 tygodnia w roku wartość sprzedaży koszyka rok do roku wzrosła o 8%, ale porównując do minionego tygodnia – spadła o – 0,5%. Od 11 do 17 maja 2020 roku odnotowujemy spadek sprzedaży online o 11% w zestawieniu do zeszłego tygodnia. Wśród kategorii o wysokim wzroście sprzedaży znalazły się kosmetyki do makijażu oczu (wzrost o 45% w zestawieniu do 19 tygodnia w roku), kosmetyki do makijażu twarzy (wzrost o 28% w zestawieniu do 19 tygodnia w roku). Natomiast spadły sprzedaży w takich kategoriach jak gumy do żucia, świeże słodkie wypieki, bułki, w porównaniu do 19 tygodnia w 2020 roku.

 W połowie maja obserwujemy w zakupach Polaków kontynuację trendów stwierdzonych we wcześniejszych tygodniach. Z jednej strony stopniowo wracamy do pracy w biurach i częściej robimy zakupy, z drugiej wciąż pozostajemy w domach, gdyż część ograniczeń nadal obowiązuje – wyjaśnia powody zmian preferencji konsumenckich Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce – podaje portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

Źródło informacji: wiadomoscikosmetyczne.pl

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.