Polish cosmetics can be bought in 160 countries: export is growing

0

The export of Polish cosmetic products is still developing. Every second manufactured product is intended for export. Which meant that Polish cosmetics can already be bought in 160 countries.

Given export development makes it possible to build own brand for companies dealing in the production and distribution of cosmetics. At the national level, export causes the development of the cosmetics industry. Poland has sixth in terms of exports among the countries of the European Union – informs Money.pl citing the daily „Puls Biznesu”.

How did the Polish cosmetics market develop?

Before the war, the development of care products was stimulated. In the future, this had an impact on the education of experienced specialists in each field. The Money.pl, citing the daily „Puls Biznesu”, points out that after economic and market changes, after 1989, many well-known companies were established that dealt with the production or distribution of cosmetics.

Nowadays, the cosmetics industry is still developing, which can be seen from the successes achieved in exports. The funds earned from the sale of goods abroad are invested in the production of new production and raising employee competences.

Polskie kosmetyki można kupić w 160 krajach: eksport się rozwija

Eksport polskich produktów kosmetycznych ciągle się rozwija. Co drugi wyprodukowany wyrób jest przeznaczony na eksport. Co spowodowało to, że polskie kosmetyki już można kupić w 160 państwach.

Dany rozwój eksport powoduje możliwość zbudować własną markę dla firm zajmujących się produkowaniem i dystrybucją kosmetyków. Na krajowym poziomie eksport powoduje rozwój branży kosmetycznej. Polska zajmuje szóste miejsce pod względem eksportu wśród krajów Unii Europejskiej – informuje serwis Money.pl powołując na dziennik „Puls Biznesu”.

Jak się rozwijał polski rynek kosmetyczny?

Przed wojną był stymulowany rozwój produkowania środków do pielęgnacji. W przyszłości to miało wpływ na wykształcenie doświadczonych specjalistów z danej dziedziny. Serwis Money.pl powołując się na dziennik „Puls Biznesu” zaznacza, że po zmianach ekonomicznych i rynkowych, po 1989 roku, powstało dużo znanych firm, które zajmowały się produkowaniem lub dystrybucją kosmetyków.

W dzisiejszych czasach branża kosmetyczna nadal się rozwija, co widać z osiągniętych sukcesów w eksporcie. Środki zarobione ze sprzedaży towaru za granicą firmy inwestują w wytwarzanie nowej produkcji oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Źródło informacji: serwis Money.pl 

Leave A Reply

Your email address will not be published.