New directions of Polish exports

0

The European market is changing. The new trends in the European trade market are mainly influenced by a decrease in exports to Germany, the effects of a coronavirus pandemic. Therefore, after the end of the pandemic, Polish exporters will be looking for new commercial markets.

The portal Business Insider Polska has published a commentary by Jakuby Makurata, managing director of Ebury in Poland. The expert indicates that changes in Polish exports are affected by Brexit, volatility in the financial market, reduced exports to Germany, effects caused by a pandemic on the global and domestic economy. It is noted that before the pandemic Polish companies began to look for new commercial markets, because the companies offer high quality products and services, have well organized production and logistics processes.

At the beginning of 2020, the Central Statistical Office announced the increase in the value of Polish exports in 2019. However, Germany’s share in Polish exports began to fall since the end of last year. Therefore, after the pandemic, Polish exporters will be looking for new non-European markets with high demand and a margin. It is estimated that Polish food and cosmetics will enjoy interest on non-European markets.

Expert Jakub Makurata on the portal Business Insider Polska points out that demographic trends indicate that new markets for Polish exports may be African, Asian, and North American countries. Also, it is worth paying attention to the Gulf States, which are the gateway to the another parts of the world. Difficulties for Polish exporters may be the effects of a pandemic, difficult markets, lack of experience in doing business in this country. Knowledge of culture, the ability to make long-term contacts – will be necessary before the start of export.

At the moment, it is very difficult to predict the effects caused by the pandemic in the business world and for Polish exports, but it can already be said that companies that survive this difficult period will continue to grow and look for new non-European trade markets.

The Paramad company is a bridge between the Polish and Arab business world. Our company supports Polish producers that operate in such areas as cosmetics, dietary supplements, and medical devices. We will help you enter a new foreign market!

 

Nowe kierunki polskiego eksportu

Europejski rynek się zmienia. Na nowe tendencje europejskiego rynku handlowego ma głównie wpływ zmniejszenia eksportu do Niemiec, skutki wywołane pandemią koronawirusa. W związku z tym, po skończeniu się pandemii polskie eksporterzy będą szukać nowe rynki handlowe.

Portal Business Insider Polska opublikował komentarz Jakuby Makurata, dyrektora zarządzającego Ebury w Polsce. Ekspert wskazuje, że na zmiany w polskim eksporcie wpływa Brexit, zmienność na rynku finansowym, zniżenia eksportu do Niemiec, skutki wywołane pandemią na światową i krajową gospodarkę. Zaznacza się, że polskie firmy jeszcze przed pandemią zaczęli szukać nowe rynki handlowe, dlatego, że firmy oferują wysokiej jakości produkty i usługi, mają dobrze zorganizowane procesy produkcji i logistyki.

Na początku 2020 roku GUS poinformował o wzroście wartości polskiego eksportu w 2019 roku. Natomiast udział Niemczech w polskim eksporcie zaczął spadać od końca minionego roku. W związku z tym, po pandemii polskie eksporterzy będą szukać nowe pozaeuropejskie rynki z wysokim popytem i marżą. Szacuje się, że zainteresowaniem na pozaeuropejskich rynkach będą cieszyć się polska żywność i kosmetyki.

Ekspert Jakub Makurata na portale Business Insider Polska zaznacza, że trendy demograficzne wskazują, że nowymi rynkami dla polskiego eksportu mogą być kraje afrykańskie, azjatyckie, amerykańsko-północne. Także, warto zwrócić uwagę na państwa Zatoki Perskiej, które są bramą do w.w. części świata. Trudnościami dla polskich eksporterzy mogą być skutki pandemii, trudne rynki, brak doświadczenia w prowadzeniu biznesu w w.w. częściach świata. Znajomość kultury, posiadania i umiejętność nawiązanie długotrwałych kontaktów – będą rzeczami niezbędnymi przed początkiem eksportu.

W tej chwili bardzo trudno przewiedzieć skutki wywołane pandemią w świecie biznesu i dla polskiego eksportu, ale już można powiedzieć, że firmy, które przetrwają ten trudny okres, będą dalej rozwijać się i szukać nowych pozaeuropejskich rynków handlowych.

Firma Paramad jest pomostem pomiędzy polskim a arabskim światem biznesu. Nasze firma wspiera polskich producentów, które działają w takich dziedzinach, jak kosmetyki, suplementy diety, urządzenia medyczne. Pomożemy Państwu w wyjściu na nowy rynek zagraniczny!

Źródło informacji: Business Insider Poland 

Leave A Reply

Your email address will not be published.