How will we do shopping after resumes work of the shopping centers?

0

The Polish Council of Shopping Centers together with research agencies: GFK, Inquiry, Top-Key, PwC published a report which presents consumer behavior and purchasing plans after the COVID-19 crisis. Do we plan to go to the stores immediately after opening the shopping center?

The PRCH PRF Crisis initiative was created to work on the report, which included eminent experts, analysts and researchers from commercial real estate companies, inform website franczyzawpolsce.pl. Well-known research agencies presented their latest research, based on which the published report was written.

 

GFK carried out an analysis on changes in behavior, lifestyle and consumer moods. It was found that the Consumer Mood Index of Poles fell to the lowest value since 2004 within one week. Over half of the respondents declare that they are ready to reduce expenses in the event of a deterioration in the financial situation of a household. Therefore, it is estimated that expenses may decrease from 8.3% to 23.7%. The Top-Key company raports that after the introduction of restrictions, daily visits of around 200 shopping centers fell to 1 million people a day (previously near to 5 million people a day). The challenge for companies will be to rebuild the customer base, which can be compared to reopening together with competitors, inform PwC.

 

A survey by Inquiry was conducted on 14-15 April, which shows the purchasing plans of Poles after opening the shopping center. More than half of respondents plan to go to stores in the first week of resuming operations of shopping center. As a result of the survey, it turned out that men are waiting more for the opening of stores, than women, inform website franczyzawpolsce.pl

 

Jak będziemy robić zakupy po wznowieniu pracy centrum handlowych?

 

Polska Rada Centrów Handlowych razem z agencjami badawczymi: GFK, Inquiry, Top-Key, PwC opublikowała raport, który przedstawia zachowania konsumenckie i plany zakupowe po kryzysie COVID-19. Czy planujemy pójść do sklepów od razu po otwarciu centrum handlowych?

Dla pracy nad raportem została stworzona inicjatywa PRCH PRF Crisis, do składu której weszli wybitni eksperci, analityki i badaczy z firm branży nieruchomości handlowej, informuje portal franczyzawpolsce.pl. Znane agencje badawcze zaprezentowali swoje najnowsze badania, na podstawie których został napisany opublikowany raport.

Firma GFK realizowała analizę na temat zmian zachowań, stylu życia i nastrojów konsumenckich. Stwierdzono, że Indeks Nastrojów Konsumenckich Polaków obniżył się do najniższej wartości od 2004 roku w ciągu jednego tygodnia. Ponad połowa badanych deklaruje, że gotowa ograniczyć wydatki w razie pogorszenia się sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W związku z tym szacuje się, że ograniczenia wydatków w handlu mogą zmniejszyć się od 8,3% do 23,7%. Firma Top-Key podaje, że po wprowadzeniu obostrzeń i ograniczeń dzienna odwiedzialność około 200 centrum handlowych spadła do 1 mln osób dziennie (wcześniej blisko 5 mln osób dziennie). Wyzwaniem dla firm będzie odbudowanie bazy klientów, jakie można porównać do ponownego otwarcia razem z konkurentami, wskazuje firma PwC.

14-15 kwietnia zostało przeprowadzone badanie przez firmę Inquiry, które pokazuje plany zakupowe Polaków po otwarciu centrum handlowych. Ponad połowa respondentów planuje pójść do sklepów w pierwszym tygodniu od wznowienia pracy centrum handlowych. W wyniku przeprowadzonego badania okazało się, że mężczyźni bardziej czekają na otwarcia sklepów, a niż kobiety, podaje portal franczyzawpolsce.pl.

Źródło informacji: franczyzawpolsce.plprch.org.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.