Poland exports cosmetics to 130 countries around the world!

0

Every year, the cosmetics industry increases by 4 to 7 percent. Relevant exports also grow very quickly. Poland already exports its products to 130 markets around the world – informs Polskieradio24.pl.

Among European countries, Poland is in fifth place as a cosmetics manufacturer. Exports are still developing. Most cosmetics are exported to Germany. Russia is in second place. Also, Polish cosmetics are entering new markets, including to Asia. Many cosmetics began to be exported to China.

Polish cosmetics around the world are highly valued and rated as safe. Many consumers choose Polish cosmetics because they consider them natural, made with nature in mind. The value of Polish exports is almost 3 billion EUR.

Polska eksportuje kosmetyki do 130 krajów na świecie!

Każdego roku przemysł kosmetyczny wzrasta od 4 do 7 procent. Odpowiednie eksport również rośnie bardzo szybko. Polska już eksportuje swoje produkty na 130 rynków na świecie – informuje serwis Polskieradio24.pl.

Wśród europejskich krajów Polska jest na piątym miejscu jako producent kosmetyków. Eksport ciągle się rozwija. Najwięcej kosmetyków jest eksportowane do Niemiec. Na drugim miejscu jest Rosja. Także, polskie kosmetyki wchodzą na nowe rynki, m.in. do Azji. Zaczęto eksportować dużo kosmetyków do Chin.

Polskie kosmetyki na całym świecie są bardzo cenione oraz oceniane jako bezpieczne. Dużo konsumentów wybierają polskie kosmetyki, ponieważ uważają ich za naturalne, wyprodukowane z myślą o naturze. Wartość polskiego eksportu wynosi prawie 3 mld euro.

Źródło informacji: serwis Polskieradio24.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.