Poles are more likely to buy cosmetics and groceries online!

0

The number of people doing e-shopping has doubled since 2015, according to a report by the Central Statistical Office, inform the website Wiadomości Handlowe. This year, 14.3% of Poles bought cosmetics and groceries online. Who most often makes purchases online?

In 2019, about 54% of Poles (aged 16 to 74) made e-purchases. Most often they buy young people on the Internet. This year, there has been a great increase among people buying online in the age group of 16-24 and among the unemployed – informs the website Wiadomości Handlowe. Most often, to give an advantage to e-shopping people from large cities with higher education.

Źródło foto: pixabay.com

What products do Poles buy and order online?

Most often, people buy clothes and sports equipment according to the report from CSO. Cosmetics and groceries fifth among products for which the greatest demand on the Internet. Compared to 2018, the number of people buying online increased by about 3%.

Polacy częściej kupują przez Internecie kosmetyki i artykuły spożywcze!

Od 2015 roku liczba osób robiących e-zakupy wzrosła w dwa razy wynika z raportu GUS – podaje serwis internetowy Wiadomości Handlowe. W tym roku 14,3% Polaków kupili przez Internet kosmetyki i artykuły spożywcze. Kto najczęściej dokonuje zakupów przez Internet?

W 2019 roku około 54% Polaków (w wieku od 16 do 74 lata) dokonali e-zakupów. Najczęściej kupują przez Internet ludzi młodzi. W tym roku odnotowano wielki wzrost wśród osób kupujących przez Internet w grupie wiekowej od 16 do 24 lata oraz wśród osób bezrobotnych – informuje serwis internetowy Wiadomości Handlowe. Najczęściej oddają przewagę e-zakupom ludzi z dużych miast z wykształceniem wyższym.

Jakie produkty Polacy kupują i zamawiają przez Internet?

Najczęściej ludzi kupują ubrania oraz sprzęt sportowy według raportu GUS. Kosmetyki i artykuły spożywcze na piątym miejscu wśród produktów, na które popyt w Internecie największy. W porównaniu do 2018 roku liczba osób kupujących online wzrosła o około 3%.

Źródło informacji: serwis internetowy Wiadomości Handlowe

Leave A Reply

Your email address will not be published.