Consumers choose organic cosmetics: a trend or an environmental concern?

0

Almost every drugstore can already find an ecological zone dedicated to cosmetics made with nature in mind. The value of the Polish market of organic cosmetics increased by 71%, reports the website Strefa Biznesu. Which group of consumers most often buy organic cosmetics?

It is worth noting that in recent years consumers have become increasingly aware of problems related to ecology. Although, organic cosmetics are not only caring for the environment. Nowadays, it is primarily a trend and novelty that is gaining popularity. This trend is noticeable not only on the cosmetics market, but also on food, automotive and electronics.

The website Strefa Biznesu reports, that the Household Panel GfK Polonia informs that the annual value of the analyzed part of the Polish cosmetics market in June was about 4.8 billion PLN. Of this, organic products account for only 52 million PLN (1%), but at the same time there was a significant increase in sales of the organic cosmetics segment. The marked segment increased by 21 million PLN on an annual basis.

Źródło foto: pixabay.com
Źródło foto: pixabay.com

It was noted that two groups of consumers had a significant impact on sales growth. The „Household closer to nature” group had a great share. The group consumers who behave with nature with care, make responsible, thoughtful purchases.

The second group – „Flexible Household”. People belonging to this group, marked by great openness to the world and various new products, buy on impulse. They know about ecological problems, but they don’t care about the environment every day. Expenses of this group on organic cosmetics increased by 110%.

Konsumenci wybierają kosmetyki ekologiczne: trend czy troska o środowisko?

Niemal w każdej drogerii już możemy znaleźć strefę ekologiczną, poświęconą kosmetykom zrobionym z myślą o przyrodę. Wartość polskiego rynku kosmetyków ekologicznych wzrosła o 71%, informuje serwis Strefa Biznesu. Jaka grupa konsumentów najczęściej kupuję kosmetyki ekologiczne?

Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich lat konsumenci stają coraz bardziej świadomi problemów powiązanych z ekologią. Chociaż, kosmetyki ekologiczne to nie tylko troska o środowisko. W dzisiejszych czas to przede wszystkim trend i nowość, który zyskuje popularność. Ten trend jest zauważalny nie tylko na rynku kosmetyków, a także żywności, motoryzacji, RTV-AGD.

Serwis Strefa Biznesu podaje, że Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia informuje, że roczna wartość przeanalizowanej części polskiego rynku kosmetyków w czerwcu stanowiła około 4,8 mld złotych. W tym produkty ekologiczne stanowią tylko 52 mln złotych (1%), ale jednocześnie zauważono znaczący wzrost sprzedaż segmentu kosmetyków ekologicznych. Zaznaczony segment wzrósł w rocznej skali o 21 mln złotych.

Odnotowano, że dwie grupy konsumentów mieli znaczący wpływ na wzrost sprzedaż. Grupa „Gospodarstwa bliżej natury” mieli wielki udział. Do danej grupy zaliczane są konsumenci, którzy z troską zachowują się do przyrody, robią odpowiedzialne, przemyślane zakupy.

Druga grupa – „Gospodarstwa elastyczne”. Ludzi zaliczane do tej grupy odznaczane dużą otwartością na świat i różne nowości, kupują pod wpływem impulsu. Oni wiedzą o ekologicznych problemach, ale codziennie szczególnie nie dbają o środowisku. Wydatki tej grupy na kosmetyki ekologiczne wzrosły o 110%.

Źródło informacji: serwis Strefa Biznesu 

Leave A Reply

Your email address will not be published.